Debat

Debat

Debat

Op vrijdag 19 november 2021 organiseert de Kinder- en Jongerenrechtswinkel rondom de Internationale Kinderrechtendag het Scholieren Kinderrechtendebat in het Gemeentehuis van Den Haag. Het Debatbureau neemt de uitvoering van de debatten voor zijn rekening. 

Middelbare scholieren uit 2e klassen van vmbo tot vwo gaan met elkaar in debat over actuele, prikkelende thema’s die alle direct te maken hebben met rechten van kinderen en jongeren en het VN-Kinderrechtenverdrag. Hiertoe vormen 10 scholen een debatteam. Ze krijgen in de 2 maanden ervoor op school een workshop over debatteren door Het Debatbureau en indien gewenst een workshop over Kinderrechten door medewerkers van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel. 

Tijdens het project Kinderrechtendebat leren jongeren gesprekstechnieken om hun mening te verwoorden en te debatteren met leeftijdsgenoten die een andere mening hebben. De jongeren leren hun argumenten duidelijk te verwoorden en te luisteren naar de argumenten van anderen en daar weer inhoudelijk en met argumenten op te reageren. Er wordt nog weinig gedaan qua debatteren door jongeren in de leeftijdsgroep van 13/14 jaar. Deelnemende scholen doen mee met een debatteam, dat daarna hopelijk actief blijft bestaan op de school.  Bijzonder aan dit debat is dat het gaat over Kinderrechten. De deelnemers zijn zelf kind en kunnen nu zelf debatteren over de hen toegekende rechten. Ook krijgen ze kennis over kinderrechten en het VN-Kinderrechtenverdrag. 

 

De deelnemers van het Kinderrechtendebat 2021 zijn:

Edith Stein College
Maris College Bohemen
Dalton Den Haag
Maerlant Lyceum
Hofstad Mavo - Havo
Sorghvliet
's Gravendreef College
Johan de Witt Scholengroep, locatie Hooftskade

 

 

Haagse jongeren moeten bewuster zijn van hun rechten

Aline Brendel, coördinator Kinder- en Jongerenrechtshulpwinkel Den Haag, merkt dat jongeren eigenlijk niet genoeg bewust zijn van welke rechten zij hebben. Brendel zegt dat jongeren, ook al zijn ze nog niet volwassen, veel te maken hebben met rechten.

“Jongeren mogen hun mening geven over dingen die hen aangaan. Bij ons kun je dus langskomen om een brief naar de rechter te schrijven als je een andere omgang wil of je wil meer tijd bij je ene dan bij je andere ouder wil doorbrengen. Daar heb je zelf ook wat over te zeggen. Wij merken dat jongeren best wel wat meer mogen weten over rechten, want dat is alleen maar in je voordeel.” aldus Aline Brendel.

Om de kennis over het VN Kinderrechtenverdrag te bevorderen organiseert de Kinder- en Jongerenrechtswinkel  het Scholieren Kinderrechtendebat. Op deze Internationale Kinderrechtendag zullen tien debatteams, bestaande uit tweedeklassers van praktijkschool tot gymnasium, het tegen elkaar opnemen in de stijl van het Lagerhuis. De Haagse scholieren debatteren over actuele stellingen die alle over kinderrechten gaan.

Klik hier om te luisteren naar het interview met Aline Brendel

INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND

Artikel 1 Definitie van het kind  

Ieder mens jonger dan achttien jaar is een kind.  

Artikel 2 Non-discriminatie  

Alle rechten gelden voor alle kinderen, zonder uitzonderingen. De overheid neemt maatregelen om alle rechten te realiseren en moet ervoor zorgen dat elk kind wordt beschermd tegen discriminatie.  

Artikel 3 Belang van het kind  

Het belang van het kind moet voorop staan bij alle maatregelen die kinderen aangaan. De overheid moet het welzijn van alle kinderen bevorderen en houdt toezicht op alle voorzieningen voor de zorg en bescherming van kinderen.  

Artikel 4 Realiseren van kinderrechten  

De overheid neemt alle nodige maatregelen om de rechten van kinderen te realiseren en moet via internationale samenwerking armere landen hierbij steunen.  

Artikel 5 Rol van de ouders  

De overheid moet de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van ouders en voogden respecteren. De ouders en voogden moeten het kind (bege)leiden in de uitoefening van zijn of haar rechten op een manier die past bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind.  

Artikel 6 Recht op leven en ontwikkeling  

Ieder kind heeft het recht op leven. De overheid waarborgt zoveel mogelijk het overleven en de ontwikkeling van het kind.  

Artikel 7 Naam en nationaliteit  

Het kind heeft bij de geboorte recht op een naam en een nationaliteit en om geregistreerd te worden. Het kind heeft het recht zijn of haar ouders te kennen en door hen verzorgd te worden.  

Artikel 8 Identiteit  

Het kind heeft recht zijn of haar identiteit te behouden, zoals nationaliteit, naam en familiebanden. De overheid steunt het kind om zijn of haar identiteit te herstellen als die ontnomen is.  

Artikel 9 Scheiding kind en ouders  

Het kind heeft recht om bij de ouders te leven en op omgang met beide ouders als het kind van een of beide ouders gescheiden is, tenzij dit niet in zijn of haar belang is. In procedures hierover moet naar de mening van kinderen en ouders worden geluisterd.  

Artikel 10 Gezinshereniging  

Ieder kind heeft recht om herenigd te worden met zijn of haar ouder(s) als het kind en de ouder(s) niet in hetzelfde land wonen. Aanvragen hiervoor moet de overheid met welwillendheid, menselijkheid en spoed behandelen. Het kind dat in een ander land dan zijn of haar ouder(s) verblijft, heeft recht op rechtstreeks en regelmatig contact met die ouder(s).  

Artikel 11 Kinderontvoering  

Het kind heeft recht op bescherming tegen kinderontvoering naar het buitenland door een ouder. De overheid neemt ook maatregelen om ervoor te zorgen dat het kind kan terugkeren vanuit het buitenland als het ontvoerd is.  

Artikel 12 Participatie en hoorrecht  

Het kind heeft recht om zijn of haar mening te geven over alle zaken die het kind aangaan. De overheid zorgt ervoor dat het kind die mening kan uiten en dat er naar hem of haar wordt geluisterd. Dit geldt ook voor gerechtelijke en bestuurlijke procedures.  

Artikel 13 Vrijheid van meningsuiting  

Het kind heeft recht op vrijheid van meningsuiting, dit omvat ook de vrijheid inlichtingen en denkbeelden te verzamelen, te ontvangen en te verspreiden. Daarbij moet rekening gehouden worden met de rechten van anderen.  

Artikel 14 Vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst  

Het kind heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst en de vrijheid deze te uiten. De overheid respecteert de rechten en plichten van ouders en voogden om het kind te (bege)leiden bij de uitoefening van dit recht op een manier die past bij zijn of haar leeftijd en ontwikkeling.  

Artikel 15 Vrijheid van vereniging  

Het kind heeft recht met anderen vreedzaam samen te komen, lid te zijn of te worden van een vereniging en een vereniging op te richten.  

Artikel 16 Privacy  

Ieder kind heeft recht op privacy. De overheid beschermt het kind tegen inmenging in zijn of haar privé- en gezinsleven, huis of post en respecteert zijn of haar eer en goede naam.  

Artikel 17 Recht op informatie  

Het kind heeft recht op toegang tot informatie en materialen van verschillende bronnen en in het bijzonder op informatie en materialen die zijn of haar welzijn en gezondheid bevorderen. De overheid stimuleert de productie en verspreiding hiervan en zorgt ervoor dat het kind beschermd wordt tegen informatie die schadelijk is.  

Artikel 18 Verantwoordelijkheden van ouders  

Beide ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Het belang van het kind staat hierbij voorop. De overheid respecteert de eerste verantwoordelijkheid van ouders en voogden, geeft hen ondersteuning en creëert voorzieningen voor de zorg van kinderen, ook voor kinderopvang als de ouders werken.  

Artikel 19 Bescherming tegen kindermishandeling  

Het kind heeft recht op bescherming tegen alle vormen van lichamelijke en geestelijke mishandeling en verwaarlozing zowel in het gezin als daarbuiten. De overheid neemt maatregelen ter preventie en signalering hiervan en zorgt voor opvang en behandeling.  

Artikel 20 Kinderen zonder ouderlijke zorg  

Een kind dat tijdelijk of blijvend niet in het eigen gezin kan opgroeien heeft recht op bijzondere bescherming. De overheid zorgt voor alternatieve opvang, zoals een pleeggezin of indien nodig een kindertehuis.  

Artikel 21 Adoptie  

Het belang van het kind moet voorop staan bij adoptie. Als er voor het kind geen oplossing mogelijk is in het eigen land, is internationale adoptie toegestaan. De overheid houdt toezicht op de adoptieprocedures en bestrijdt commerciële praktijken.  

Artikel 22 Vluchtelingen  

Een kind dat asiel zoekt of erkend is als vluchteling, heeft recht op bijzondere bescherming en bijstand ongeacht of hij of zij alleenstaand of bij zijn ouders is. De overheid moet proberen de ouders of andere familieleden van alleenstaande gevluchte kinderen op te sporen. Als dat niet lukt, heeft het kind recht op dezelfde bescherming als elk ander kind zonder ouderlijke zorg.  

Artikel 23 Kinderen met een handicap  

Een kind dat geestelijk of lichamelijk gehandicapt is, heeft recht op bijzondere zorg. De overheid waarborgt het recht van het gehandicapte kind op een waardig en zo zelfstandig mogelijk leven waarbij het kind actief kan deelnemen aan de maatschappij en zorgt voor bijstand om de toegang tot onder meer onderwijs, recreatie en gezondheidszorg te verzekeren.  

Artikel 24 Gezondheidszorg  

Het kind heeft recht op de best mogelijke gezondheid en op gezondheidszorgvoorzieningen. De overheid waarborgt dat geen enkel kind de toegang tot deze voorzieningen wordt onthouden. Extra aandacht is er voor de vermindering van baby- en kindersterfte, eerstelijnsgezondheidszorg, voldoende voedsel en schoon drinkwater, zorg voor moeders voor en na de bevalling en voor voorlichting over gezondheid, voeding, borstvoeding en hygiëne. De overheid zorgt ervoor dat traditionele gewoontes die schadelijk zijn voor de gezondheid van kinderen, worden afgeschaft.  

Artikel 25 Uithuisplaatsing  

Een kind dat uit huis is geplaatst voor zorg, bescherming of behandeling van zijn of haar geestelijke of lichamelijke gezondheid, heeft recht op een regelmatige evaluatie van zijn of haar behandeling en of de uithuisplaatsing nog nodig is.  

Artikel 26 Sociale zekerheid  

Ieder kind heeft het recht op voorzieningen voor sociale zekerheid.  

Voorbehoud: Nederland geeft kinderen geen eigen aanspraak op sociale zekerheid maar regelt dit via de ouders.  

Artikel 27 Levensstandaard  

Ieder kind heeft recht op een levensstandaard die voldoende is voor zijn of haar lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke en maatschappelijke ontwikkeling. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de levensomstandigheden van het kind, maar de overheid moet hen hierbij helpen door bijstand en ondersteuning zodat het kind op zijn minst voldoende eten en kleding en adequate huisvesting heeft.  

Artikel 28 Onderwijs  

Het kind heeft recht op onderwijs. Basisonderwijs is voor ieder kind gratis en verplicht. De overheid zorgt ervoor dat het voortgezet - en beroepsonderwijs toegankelijk is voor ieder kind, in overeenstemming met zijn of haar leerniveau. De overheid pakt vroegtijdig schooluitval aan. De handhaving van de discipline op school moet de menselijke waardigheid en kinderrechten respecteren. International samenwerking is nodig om analfabetisme te voorkomen.  

Artikel 29 Onderwijsdoelstellingen  

Het kind heeft recht op onderwijs dat is gericht op: de ontplooiing van het kind; respect voor mensenrechten en voor de eigen culturele identiteit, de waarden van het eigen land en van andere landen; vrede en verdraagzaamheid; gelijkheid tussen geslachten; vriendschap tussen alle volken en groepen en eerbied voor het milieu. Iedereen is vrij om een school naar eigen inzicht op te richten met inachtneming van deze beginselen en de door de overheid vastgestelde minimumnormen voor alle scholen.  

Artikel 30 Kinderen uit minderheidsgroepen  

Een kind uit een etnische, religieuze of linguïstische minderheidsgroep heeft recht om zijn of haar eigen cultuur te beleven, godsdienst te belijden of taal te gebruiken.  

Artikel 31 Recreatie  

Het kind heeft recht op rust en vrije tijd, om te spelen en op recreatie, en om deel te nemen aan kunst en cultuur. De overheid zorgt ervoor dat ieder kind gelijke kansen heeft om dit recht te realiseren en bevordert recreatieve, artistieke en culturele voorzieningen voor kinderen.  

Artikel 32 Bescherming tegen kinderarbeid  

Het kind heeft recht op bescherming tegen economische uitbuiting en tegen werk dat gevaarlijk en schadelijk is voor zijn of haar gezondheid en ontwikkeling of de opvoeding hindert. De overheid moet een minimumleeftijd voor arbeid en aangepaste werktijden en arbeidsvoorwaarden vaststellen.  

Artikel 33 Bescherming tegen drugs  

Het kind heeft recht op bescherming tegen drugsgebruik. De overheid moet maatregelen nemen zodat kinderen niet ingezet worden bij het maken of in de handel van drugs.  

Artikel 34 Seksueel misbruik  

Het kind heeft recht op bescherming tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik. De overheid moet maatregelen nemen om kinderprostitutie en kinderpornografie te voorkomen.  

Artikel 35 Handel in kinderen  

Het kind heeft recht op bescherming tegen ontvoering en mensenhandel. De overheid onderneemt actie om te voorkomen dat kinderen worden ontvoerd, verkocht of verhandeld.  

Artikel 36 Andere vormen van uitbuiting  

Het kind heeft recht op bescherming tegen alle andere vormen van uitbuiting die schadelijk zijn voor enig aspect van het welzijn van het kind.  

Artikel 37 Kinderen in detentie  

Marteling en andere vormen van wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing van het kind zijn verboden. Kinderen mogen niet veroordeeld worden tot de doodstraf of tot levenslange gevangenisstraf. Opsluiting van een kind mag alleen als uiterste maatregel en dan zo kort mogelijk. Als een kind wordt opgesloten, moet de rechter zo snel mogelijk beslissen of dat mag. Het kind heeft daarbij recht op juridische steun. Kinderen mogen niet samen met volwassenen opgesloten worden. Alle kinderen in detentie hebben recht op een menswaardige behandeling en op contact met hun familie.  

Voorbehoud: in Nederland kan op kinderen vanaf zestien jaar het volwassenenstrafrecht worden toegepast.  

Artikel 38 Kinderen in oorlogssituaties  

Een kind in een oorlogssituatie heeft recht op extra bescherming en zorg. De overheid waarborgt dat kinderen jonger dan vijftien jaar niet voor militaire dienst worden opgeroepen.  

Artikel 39 Bijzondere zorg voor slachtoffers  

Een kind dat slachtoffer is van oorlogsgeweld of van uitbuiting, misbruik, foltering of een andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing heeft recht op bijzondere zorg - in een omgeving die goed is voor het zelfrespect, de gezondheid en de waardigheid van het kind - om te herstellen en te herintegreren in de samenleving.  

Artikel 40 Jeugdstrafrecht  

Ieder kind dat verdacht, vervolgd of veroordeeld wordt voor een strafbaar feit heeft recht op een pedagogische behandeling die geen afbreuk doet aan de eigenwaarde en de menselijke waardigheid van het kind, die rekening houdt met de leeftijd van het kind en die de herintegratie en de opbouwende rol van het kind in de samenleving bevordert. Ieder kind heeft recht op een eerlijk proces en op juridische bijstand. De overheid houdt kinderen zoveel mogelijk buiten strafrechtelijke procedures.  

Voorbehoud: in Nederland krijgt een kind bij lichte overtredingen soms geen juridische bijstand.